Η μη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου σε ανύπαντρη θυγατέρα δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας (ΔΠρΑθ)


Δοικ.Πρωτοδικειο Αθηνών 2867/2019, 24ο Τμήμα: Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπ' όψιν του ότι: 1) σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, προϋπόθεση για τη μεταβίβαση, κατόπιν θανάτου αναπήρου εν ζωή, του δικαιώματος του εκμετάλλευσης περιπτέρου σε άγαμη θυγατέρα, είναι και η μεταβίβαση σε αυτήν και της πολεμικής συντάξεως του, 2) εν προκειμένω, η προσφεύγουσα, άγαμη θυγατέρα ανάπηρης εν ζωή αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης, δεν έτυχε μεταβιβάσεως της πολεμικής συντάξεως της τελευταίας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την αιτιολογία ότι στις 31-12-2010 η προσφεύγουσα δεν ήταν ηλικίας 50 ετών, προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 9 του ν. 3865/2010 για τη μεταβίβαση της ως άνω σύνταξης, 3) όσα η προσφεύγουσα προβάλλει σχετικά με τη νομιμότητα της ως άνω απορριπτικής αποφάσεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβάλλονται απαραδέκτως, εν όψει κυρίως του γεγονότος ότι η απόφαση αυτή, ως ατομική διοικητική πράξη, που δεν προκύπτει να έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, είναι εξοπλισμένη με τεκμήριο νομιμότητας, εκφεύγοντας κατά τούτο οποιουδήποτε δικαστικού ελέγχου, 4) ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος των ουσιαστικών επιλογών του Νομοθέτη, 5) εν προκειμένω, πράγματι, για τις διαζευγμένες και τις χήρες θυγατέρες και προκειμένου αυτές να τύχουν της ως άνω μεταβιβάσεως του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, από το θανόντα ανάπηρο γονέα τους, δεν πρέπει να συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση της μεταβίβασης σε αυτές και της πολεμικής τους συντάξεως, όπως αντιθέτως απαιτείται για τις άγαμες θυγατέρες, 6) πλην όμως, για τη μεταβίβαση του ως άνω δικαιώματος σε αυτές πρέπει να συντρέξουν πλήθος άλλων προϋποθέσεων και μάλιστα αθροιστικά, προϋποθέσεις οι οποίες δε συντρέχουν για τις άγαμες θυγατέρες, 7) συνεπώς, οι ως άνω δύο κατηγορίες δικαιούχων είναι ανόμοιες μεταξύ τους και 8) κατά τούτο δεν προκύπτει παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, έκρινε ότι η προσφεύγουσα δεν δικαιούται της μεταβιβάσεως του ως άνω δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της αποβιωσάσης μητρός της.
(adjustice.gr)

Σχόλια