Θέσεις Εκπαιδευτών Σεμιναρίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών


H Eθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών πρόκειται να διοργανώσει για τους διδάσκοντες στη Σχολή, ενημερωτικό σεμινάριο  με  αντικείμενο  «Η  διδακτική  των  μαθημάτων  στην  ΕΣΔι  σε  θεωρητικό  και  πρακτικό  επίπεδο».    Το σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ(8) ωρών εντός  της αυτής ημέρας και στόχο έχει  την αναβάθμιση των διδακτικών δεξιοτήτων των διδασκόντων στον τομέα της εκπαίδευσης  ενηλίκων  μέσω  της  αξιολόγησης  και  επιλογής  των  προσφορότερων  τεχνικών  και  μέσων  διδασκαλίας. 
Προσκαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι:   α)  εν  ενεργεία  δικαστικοί  λειτουργοί  με  βαθμό  τουλάχιστον  Παρέδρου  του  Συμβουλίου  Επικρατείας  ή  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  Εφέτη  ή  Αντεισαγγελέα  Εφετών  των  Πολιτικών  και  Ποινικών  Δικαστηρίων  και  Εφέτη  των  Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων   (άρθρο 43 παρ. 1α,  αα του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),   β)  καθηγητές  και  αναπληρωτές  καθηγητές  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων   (άρθρο 43 παρ. 1α,  ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και   γ)  δικηγόροι  με  15ετή  τουλάχιστον  προϋπηρεσία,  ειδικοί  επιστήμονες,    δημόσιοι  λειτουργοί  και  μέλη  Διοικητικών  Συμβουλίων  εγνωσμένου  κύρους  επιστημονικών  οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α,  γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),    που επιθυμούν να διεκδικήσουν τη θέση του εκπαιδευτή για το ως άνω σεμινάριο  να καταθέσουν  σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  η  οποία να  συνοδεύεται από  το διάγραμμα της όλης θεματικής (ύλης) που προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από  συνοπτικό  βιογραφικό  με  τους  τίτλους  σπουδών  τους  και  της  πιστοποίησής  τους  ως  καταχωρημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο οικείο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr