Κατασχετό εκχωρηθείσας σε δικηγόρο απαίτησης ποσού δίκαιης ικανοποίησης από το ΕΔΔΑ έναντι αμοιβής


Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τέθηκαν τα ερωτήματα αν α) η εκχωρηθείσα από τον δικαιούχο σε δικηγόρο απαίτηση μέρους του ποσού δίκαιης ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, που επιδικάστηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για την κάλυψη της αμοιβής του (δικηγόρου) είναι ακατάσχετη και ανεπίδεκτη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού και β) η μη γνωστοποίηση του εκχωρητηρίου εγγράφου στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κωλύει την καταβολή της εκχωρηθείσας στο δικηγόρο απαίτησης. Το Α’Τμήμα του ΝΣΚ έδωσε τις εξής απαντήσεις:
1) Η εκχωρηθείσα από δικαιούχο σε δικηγόρο απαίτηση μέρους επιδικασθείσας, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίκαιης ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, έναντι δικηγορικής αμοιβής, δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης και αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις οφειλές του δικηγόρου προς το Δημόσιο (ομόφ.). 
2) Η μη γνωστοποίηση του εκχωρητηρίου εγγράφου στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δ.Ο.Υ., κωλύει την καταβολή της εκχωρηθείσας στο δικηγόρο απαίτησης (πλειοψ.).

Σχόλια