Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά


Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, ήτοι μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2019. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια