Νομολογία ΣτΕ: Δικαστική πληρεξουσιότητα - Εκπρόθεσμη συμπλήρωση παραβόλου


ΣτΕ 1063/2017 (ολ): Οι διατάξεις του πδ 18/89 περί τρόπου παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας στις δίκες ενώπιον του ΣτΕ, ως δικονομικές και ειδικές σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 11 ΑΚ, ρυθμίζουν κατ’ αποκλειστικότητα το ζήτημα αυτό, και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν το έγγραφο δικαστικής πληρεξουσιότητας για δίκη που διεξάγεται ενώπιον του ΣτΕ, συντάσσεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ναι μεν η αιτούσα δεν προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την νομιμοποίηση του δικηγόρου, ο οποίος υπογράφει το δικόγραφο της αιτήσεως και παρέστη κατά την συζήτηση της υποθέσεως ως πληρεξούσιός της, αλλά “ειδικό πληρεξούσιο”, στο οποίο πιστοποιείται η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της από δημόσιο υπάλληλο, αλλά, τελικώς δεν προσκόμισε εντός της ταχθείσης εις αυτόν προθεσμίας προξενικό πληρεξούσιο, οπότε η αίτηση απορρίπτεται για έλλειψη νομιμοποιήσεως.
ΣτΕ 1097/2017 (Β΄ 7μελής): Δεν αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο, ως μη συμβολαιογραφική πράξη, προσκομισθέν ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής πληρεξουσίου συνταχθέν στην ελληνική γλώσσα, το οποίο φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από πιστοποιούντα υπάλληλο καθώς και την σφραγίδα apostille, με το οποίο ο εν λόγω αιτών εξουσιοδοτεί δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του ΣτΕ.
ΣτΕ 908/2017 (Ε’) : Από τον νόμο αποκλείεται η εκπρόθεσμη συμπλήρωση παραβόλου για διάδικο, ο οποίος είχε νομίμως ενημερωθεί με την επίδοση της παραπεμπτικής αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου. Το εν λόγω απαράδεκτο δεν θεραπεύεται ούτε με την καταβολή του ελλείποντος παραβόλου εντός της προθεσμίας που χορηγήθηκε για την υποβολή μόνον υπομνήματος. (adjustice.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου