Θέση Νομικού Συμβούλου στο Δήμο Αχαρνών


O Δήμαρχος Αχαρνών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή. Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Αχαρνών και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Δήμου Αχαρνών. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση μπορούν να είναι μέλη ενός από τους Δικηγορικού Συλλόγους του Κράτους. Αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο. Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Σχόλια