Θέσεις Νομικών στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101/12.06.2018), προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκ των προβλεπόμενων στην εν λόγω διάταξη θέσεων εργασίας με απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της ενέργειας. 
Οι θέσεις θα καλυφθούν με αντίστοιχες συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με διάρκεια που μπορεί να εκτείνεται έως και τις 30.06.2019. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Αρχής. 
Η ΡΑΕ προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την υποστήριξη της παραγωγής επιστημονικού έργου, των παρακάτω ειδικοτήτων: Α1. Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) Α2. Θετικών Επιστημών Α3. Νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) Α4. Οικονομικών Επιστημών.
Αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 02/07/2018

Σχόλια