Θέση Δικηγόρου στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου


Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η μέριμνα της δικαστικής και εξώδικης προστασίας του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.
Αιτήσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.

Σχόλια