Δεκτή η προσφυγή εταιρίας κατά προστίμου 4.800 ευρώ για μη έκδοση 4 αποδείξεων λιανικής πώλησης (ΔΠρΑθ)


Με την 1491/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή ομόρρυθμης εταιρείας κατά αποφάσεως του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ιωνίας, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της πρόστιμο, συνολικού ποσού 4.800 (4 Χ 1.200) ευρώ, για μη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), κατά τη διαχειριστική περίοδο 2011. 
Το Δικαστήριο, θεωρώντας τη σχετική έκθεση ελέγχου ως παρέχουσα πλήρη απόδειξη μόνο για όσα οι συντάκτες της βεβαιώνουν ότι έγιναν από αυτούς ή ενώπιον τους, εκτιμώντας δε, κατά τα λοιπά, ελεύθερα το περιεχόμενό της και αφού έλαβε υπόψη ότι: α) η προαναφερόμενη έκθεση ελέγχου ανέφερε αόριστα ότι «από τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων, διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν εκδοθεί τέσσερις (4) Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης από τις εν χρήσει Φ.Τ.Μ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για ισάριθμες παραγγελίες φαγητών «που μεταφέρονταν» προς παράδοση σε αντίστοιχους πελάτες εκτός καταστήματος αξίας 13,70 ευρώ, 8,90 ευρώ, 9,80 ευρώ και 7,10 ευρώ αντίστοιχα, όπως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις …», β) στο 10594/30-9-2011 Υ.Σ.Ε., που συντάχθηκε την ημέρα του ελέγχου, οι ελεγκτές αναφέρονταν σε παραγγελίες «που μεταφέρθηκαν» προς παράδοση σε πελάτες, γ) τόσο από την από 27-12-2011 έκθεση ελέγχου και την προσβαλλόμενη πράξη όσο και από το 10594/30-9-2011 Υ.Σ.Ε. δεν προέκυπτε η ακριβής ώρα έναρξης της αποστολής των παραγγελθέντων ειδών από το κατάστημα της προσφεύγουσας προκειμένου αυτά να παραδοθούν στους πελάτες καθώς και το είδος και η ποσότητα αυτών ώστε από το συσχετισμό με το χρόνο έκδοσης και τα αναφερθέντα είδη στις προαναφερόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης, που προσκόμισε η προσφεύγουσα τόσο στη φορολογική αρχή όσο και στο Δικαστήριο, να συνάγεται η ύπαρξη και η έκταση των ένδικων παραβάσεων, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε από τη φορολογική αρχή, η οποία έφερε το σχετικό βάρος απόδειξης, η τέλεση των αποδοθέντων στην προσφεύγουσα αυτοτελών παραβάσεων της μη έκδοσης τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικής πώλησης και κατά συνέπεια, δεν ήταν νόμιμος ο καταλογισμός σε βάρος της, με την προσβαλλόμενη πράξη, των επίδικων προστίμων. (adjustice.gr)

Σχόλια