Νέος Νόμος 4548/2018 για το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών (φεκ)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημεριδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4548/2018 « Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». Στο άρθρο 1 του νέου νόμου προσδιορίζεται η έννοια της ανώνυμης εταιρείας και το πεδίο εφαρμογής του νόμου.
Ειδικότερα,η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε μετοχές. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.
Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Σχόλια