Ακύρωση διαταγής πληρωμής: Παράνομος ο ανατοκισμός του ποσού εισφοράς του ν.128/75-Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης


Επιμέλεια: Αγγελική Κωστάρα, Δικηγόρος
Απόφαση 290/2017 Ειρηνοδικείο Άργους: Λόγος ακύρωσης διαταγής πληρωμής - Παράνομος ο ανατοκισμός του ποσού εισφοράς του ν. 128/1975- Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης και του ορισμένου του οφειλόμενου ποσού της.
Η απόφαση του Δικαστηρίου ακυρώνει την υπ’ αρ. 97/2014 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Άργους μετά της επιταγής προς πληρωμή της ως άνω διαταγής πληρωμής.
Η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής κατέστη ανεκκαθάριστη λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτήν των ποσών του παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του ν. 128/1975. Πλέον τούτου το ποσό της απαίτησης για το οποίο εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής δεν αποδεικνυόταν στο σύνολό του από το αντίγραφο του αποσπάσματος των σε ηλεκτρονική μορφή τηρούμενων εμπορικών βιβλίων της καθ’ ης, λόγω της ακυρότητας των συμπεριλαμβανομένων στο λογαριασμό ποσών του ανατοκισμού της εισφοράς του ν. 128/1975. 
Ως εκ τούτου δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης αλλά και του ορισμένου του οφειλόμενου ποσού της αφού από το προσκομισθέν απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός των επιμέρους ποσών, αφενός, λόγω του είδους των εγγραφών από τις οποίες είναι ανέφικτο να προκύψει με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς σε ποιο ποσό ανέρχονται οι χρεώσεις του παράνομου ανατοκισμού του ν. 128/1975, αφετέρου δε, λόγω της ενσωμάτωσης στο λογαριασμό των ποσών του ανατοκισμού της εν λόγω εισφοράς, με περαιτέρω αδυναμία προσδιορισμού της οφειλής και αντίστοιχα της απαίτησης της καθ’ ης. Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια