Άρνηση άδειας τέλεσης γάμου από Δήμο σε αιτούντα άσυλο λόγω αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού αγαμίας (Α'Δημοσίευση)


Ειρηνοδικείο Δύμης αρ.απόφασης 3/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Α' δημοσίευση Legalnews24.gr. Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Μαρία Ευαγγελοδήμου. Δικηγόρος αιτούντος Χρήστος Τζαβάρας.
Περίληψη: Aδυναμία αιτούντος άσυλο προσκόμισης πιστοποιητικού αγαμίας για την τέλεση πολιτικού γάμου. Άρνηση Δήμου να χορηγήσει άδεια λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού. Κρίση ότι αρκεί η προσκόμιση από τον αιτούντα απλής υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον του Δήμου, στην οποία θα αναγράφεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων στο πρόσωπό του περί σύναψης γάμου, καθώς και η αδυναμία προσκόμισης από αυτόν έτερου εγγράφου περί αγαμίας. Εφόσον ο αιτών προσκομίζει όλα τα κατά το νόμο απαιτούμενα έγγραφα, μόνη η έλλειψη του πιστοποιητικού αγαμίας δεν είναι ικανή να παρεμποδίσει τη χορήγηση σε αυτόν άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου, δεδομένου των συνθηκών και είναι δυνατό το πιστοποιητικό αυτό να υποκατασταθεί με μία απλή υπεύθυνη δήλωση. 
"Ο αιτών, είναι υπήκοος Αλβανίας, γεννηθείς στην κοινότητα … της πόλης Elbasan της Αλβανίας στις …1991 και κάτοχος του υπ αριθμ. … και ήδη κατόπιν ανανέωσης απ’ αρ. … Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου. Το αίτημά του για χορήγηση ασύλου καταχωρήθηκε οριστικώς στις 16-05-2017 και εκκρεμεί ακόμη η έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Διαμένει δε τους τελευταίους μήνες σε οικία που του παραχωρήθηκε από την οικογένεια της μνηστής του στην τοπική κοινότητα … του Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, γνωρίστηκε και συνδέθηκε συναισθηματικά με την …. του …, Ελληνίδα υπήκοο Αλβανικής καταγωγής, γεννηθείσα την ….1997 στο Πόρτεζ Φίερ της Αλβανίας.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι ο αιτών υπέβαλλε μαζί με τη μνηστή του στο αρμόδιο τμήμα Πολιτικών Γάμων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια για την τέλεση πολιτικού γάμου. Ωστόσο, με το υπ’ αρ. πρωτ 21990/28-11-2017 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του γνωστοποιήθηκε ότι δε δύναται να τους χορηγηθεί άδεια γάμου, διότι δεν κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 391/1982.
Σε ό,τι αφορά τον αιτούντα, από τη μελέτη της δικογραφίας συνάγεται ότι η έλλειψη συνίσταται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί της αγαμίας του και απουσία κωλύματος προς τέλεση γάμου στο πρόσωπό του, αντί της απαιτούμενης βεβαίωσης από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
Ωστόσο, ο αιτών αδυνατεί να προσκομίσει το ανωτέρω έγγραφο, καθώς ως αιτών διεθνές άσυλο, οι σχέσεις του με την χώρα καταγωγής του τεκμαίρονται διερρηγμένες. Εξάλλου, ο αιτών προσκομίζει Πιστοποιητικό γέννησης εκδοθέν από τις Αλβανικές Αρχές και νομίμως μεταφρασμένο, καθώς και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ομοίως εκδοθέν από τις Αλβανικές Αρχές και νομίμως μεταφρασμένο, όπου εμφανίζεται σε αμφότερα ως άγαμος.
Περαιτέρω, από στάθμιση ανάμεσα στην ασφάλεια του οικογενειακού δικαίου και των συνταγματικών προστατευομένων δικαιωμάτων της προσωπικότητας, του γάμου και της οικογένειας (άρθρα 5 και 21 Συντάγματος) και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και με αναλογική εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 94798/14-11-1982 οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Ιθαγένειας για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν λόγω καθιερώσεως πολιτικού γάμου, για τους ομογενείς εκδιωχθέντων από τις χώρες ιθαγένειας τους, εκτιμάται ότι όλως εξαιρετικώς, στις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων ή των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί ανυπαρξίας κωλυμάτων γάμου, όπως τούτο προβλέπεται κατά το Νόμο και για τους ημεδαπούς.
Ως εκ τούτου, η απαίτηση εκ μέρους των διοικητικών αρχών και υπηρεσιών της Χώρας για την προσκόμιση πιστοποιητικού αγαμίας από την οικεία προξενική αρχή ή έτερη αρμόδια αρχή του κράτους της ιθαγένειας του αλλοδαπού περί ανυπαρξίας κωλύματος τέλεσής γάμου, αν και προβλέπεται από το νόμο, πρέπει ωστόσο να υποχωρεί σε κάθε περίπτωση που η προσκόμισή του οικείου πιστοποιητικού καθίσταται ανέφικτη, όπως στην περίπτωση των πολιτικών προσφύγων και των εξομοιούμενων προς αυτούς αιτούντων άσυλο, των οποίων οι σχέσεις με το κράτος της ιθαγένειάς τους έχουν κατά τεκμήριο διαρραγεί ανεπανόρθωτα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει η Ελληνική Πολιτεία μέσω των δημόσιων και διοικητικών αρχών και υπηρεσιών της, να επιδείξει όχι απλώς ανοχή, αλλά ιδίως ευελιξία και ευρύτητα πνεύματος και επιλογών, πρέπει δε να υπερισχύσει έναντι της ασφάλειας του ελληνικού οικογενειακού δικαίου, το οποίο προστατεύεται τόσο αστικώς (ακύρωση γάμου κατ’ άρθρα 1372 επ. ΑΚ), όσο και ποινικώς (άρθρο 356 ως ποινική κύρωση της διγαμίας), η υποχρέωση του Κράτους περί προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισφέρουν, αντί του ως άνω πιστοποιητικού αγαμίας, το οποίο αδυνατούν πραγματικά να προσκομίσουν, μία απλή υπεύθυνη δήλωση περί ανυπαρξίας στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κωλύματος γάμου, προκειμένου να μην παρακωλύεται για αυτούς οριστικώς η δυνατότητα τέλεσης γάμου και δημιουργίας οικογένειας στη Χώρα μας (βλ. και ΜονΠρωτΚω 390/2013).
Εν προκειμένω, ο αιτών, κάτοχος κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, όπως προαναφέρθηκε, του υπ’ αριθμόν …. Δελτίου αιτήσαντος ασύλου, το οποίο αποτελεί τίτλο νόμιμης παραμονής στη Χώρα, εμφανίζει πραγματική αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού αγαμίας από τις αρχές της Χώρας του, λόγω ακριβώς της κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, ενώ προς το σκοπό αυτό έχει καταθέσει και το διαβατήριό του, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. 361/2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη και η μετάβαση στη χώρα καταγωγής του, προς αναζήτηση του απαιτούμενου εγγράφου.
Ως εκ τούτου, αρκεί η προσκόμιση από τον αιτούντα απλής υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στην οποία θα αναγράφεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων στο πρόσωπό τους περί σύναψης γάμου, καθώς και η αδυναμία προσκόμισης από αυτόν έτερου εγγράφου περί αγαμίας.
Εφόσον επομένως ο αιτών προσκομίζει όλα τα κατά το νόμο απαιτούμενα έγγραφα, μόνη η έλλειψη του πιστοποιητικού αγαμίας δεν είναι ικανή να παρεμποδίσει τη χορήγηση σε αυτόν άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου, δεδομένου των συνθηκών, όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, και είναι δυνατό το πιστοποιητικό αυτό να υποκατασταθεί με μία απλή υπεύθυνη δήλωση.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη και να χορηγηθεί στον αιτούντα η άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας". (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Χρήστου Τζαβάρα) [legalnews24.gr]

Σχόλια