Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλήτευσης διαδίκου. Στην έκθεση επίδοσης δεν αναφέρθηκε ότι η επίδοση έγινε στον σύνοικο αδελφό του παραλήπτη του εγγράφου


ΑΕΔ 1/2017: Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλήτευσης διαδίκου. Στην έκθεση επίδοσης δεν αναφέρθηκε ότι η επίδοση έγινε στον σύνοικο αδελφό του παραλήπτη του εγγράφου.
«Κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 576 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «2. Αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη συζήτηση δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος σ’ αυτήν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με νέα κλήτευση. Στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί . 3. Αν μετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. ...».
Τέλος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 128 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87/23.7.2015, έναρξη ισχύος από 1.1.2016 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του νόμου αυτού), «Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συνοίκους του, που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντίδικοί του».
Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, ως σύνοικοι νοούνται, μεταξύ άλλων, ο σύζυγος και οι κατά τα άρθρα 1463 και 1464 του Αστικού Κώδικα συγγενείς που συνοικούν με τον παραλήπτη, για το κύρος δε της επίδοσης προς συγγενή είναι απαραίτητο ο δικαστικός επιμελητής να βεβαιώνει στην έκθεση επίδοσης ότι δεν βρήκε στην κατοικία του τον παραλήπτη του επιδιδόμενου εγγράφου και για το λόγο αυτόν η επίδοση έγινε στο «σύνοικο συγγενή». Και τούτο, διότι η βεβαίωση της ιδιότητας του συγγενούς ως συνοίκου αποτελεί στοιχείο του κύρους της επίδοσης (πρβ. Α.Ε.Δ. 45/1995).
Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν παρέστη ο .... , ο οποίος υπήρξε διάδικος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η 4305/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και, συνεπώς, νομιμοποιείται ως διάδικος στην παρούσα δίκη ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
Όπως βεβαιώνεται δε στην οικεία έκθεση επίδοσης του αρχιφύλακα του Αστυνομικού Τμήματος ….  που βρίσκεται στο φάκελο, ο αρχιφύλακας αυτός πήγε στις 31.8.2016 για να επιδώσει «στον .... του ....κάτοικο Τοπικής Κοινότητας .... της Δημοτικής Ενότητας ....  του Δ. ...  Αργολίδας» αντίγραφο της κρινόμενης από 6.6.2016 (με αριθμ. 3/2016) αίτησης με την πράξη της Προέδρου του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για ορισμό εισηγητή της υπόθεσης και δικασίμου και δεν βρήκε τον ίδιο.
Κατόπιν αυτού, όπως βεβαιώνεται στην ίδια έκθεση, ο πιο πάνω αρχιφύλακας επέδωσε «στον ......  του .... (ΑΔΕΛΦΟΣ)», χωρίς όμως να βεβαιώνεται στην πιο πάνω έκθεση ότι ο αρχιφύλακας αυτός πήγε στην κατοικία του προς ον η επίδοση διαδίκου και ότι ο αδελφός του ήταν σύνοικος αυτού.
Εξαιτίας όμως της παράλειψης αυτής η επίδοση του αντιγράφου της κρινόμενης αίτησης με την πράξη της Προέδρου, που έγινε στις 31.8.2016 στον αδελφό του προαναφερόμενου διαδίκου, είναι άκυρη. Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης ως προς όλους τους διαδίκους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 576 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως κατά την ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κώδικα αυτού (ν. 345/1976) [πρβ. Α.Ε.Δ. 27/2013], και να οριστεί νέα δικάσιμος στις 10 Μαΐου 2017 προς διενέργεια των νόμιμων κοινοποιήσεων (πρβ. Α.Ε.Δ. 45/1995). (δημοσίευση απόφασης: Nomos)

Σχόλια