Τροποποίηση στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης


Τροποποίηση στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και III) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Ειδικότερα, στο άρθρο 25 παρ.1 του ν/σ προβλέπεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 483 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά βουλεύματος στον εισαγγελέα) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα οποία τα συμβούλια πλημμελειοδικών και εφετών αποφαίνονται αμετακλήτως, με σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάνου, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων.»
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, "με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ.1 ενσωματώνεται στη νομοθεσία η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή από τη νομολογία των διατάξεων αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη άσκησης αναίρεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά βουλευμάτων με τα οποία τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια αποφαίνονται αμετακλήτως, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση".
Η παρ.3 του άρ.483 ΚΠΔ , όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:
"3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος με σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων".

Σχόλια