Μειώσεις οφειλών προς τη ΔΕΗ και ακυρώσεις λογαριασμών


Πολίτες ζήτησαν τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαµαρτυρόµενοι για την επιβολή από την ∆ΕΗ ΑΕ αδικαιολόγητων χρεώσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πολίτες διαµαρτύρονταν: -για χρεώσεις διαφοροποιηµένες από τις καταγεγραµµένες καταµετρήσεις, -για αχρεωστήτως καταβληθείσα αναπροσαρµογή προκαταβολής έναντι κατανάλωσης σε δικαιούχο κοινωνικού οικιακού τιµολογίου και -για εσφαλµένη χρέωση κατανάλωσης λόγω βλάβης σε µετρητή διπλής εγγραφής (νυχτερινό τιµολόγιο). 
Ειδικότερα, στη µία περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι η διαφοροποίηση ανάµεσα στις χρεώσεις που αναφέρονταν στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ ΑΕ και στις πραγµατικές καταναλώσεις οφειλόταν στη µη λήψη µέτρησης επί ενάµισι έτος. 
Στην άλλη περίπτωση, η ∆ΕΗ ΑΕ επέβαλε σε πολίτη χρέωση αναπροσαρµογής προκαταβολής έναντι κατανάλωσης (εγγύηση διακοπής ρεύµατος), για διακοπή που όµως δεν είχε πραγµατοποιηθεί, λόγω του ότι ο πολίτης ήταν δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιµολογίου. Στην τρίτη περίπτωση, ο πολίτης χρεωνόταν µε τιµολόγιο ηµερήσιας χρέωσης (κανονικό) για κιλοβατώρες που καταναλώνονταν στο ωράριο χαµηλής χρέωσης (νυχτερινό), λόγω βλάβης του µετρητή. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εγγράφως από την ∆ΕΗ ΑΕ την επανεξέταση των λογαριασµών, την αιτιολόγηση των χρεώσεων, την αναµόρφωση των οφειλών και την ακύρωση των λογαριασµών. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ∆ΕΗ ΑΕ προέβη στις απαραίτητες διορθώσεις. 
Στην πρώτη περίπτωση, η ∆ΕΗ ΑΕ έκανε νέα τιµολόγηση από την οποία προέκυψε πιστωτική διαφορά η οποία επεστράφη στον πολίτη. Στην δεύτερη περίπτωση, διαγράφηκε η οφειλή από το λογαριασµό του δικαιούχου κοινωνικού οικιακού τιµολογίου, καθώς αποδείχτηκε ότι το ποσό είχε εσφαλµένα χρεωθεί στον πολίτη αυτόµατα µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος. Στην τρίτη περίπτωση, η βλάβη του διπλού µετρητή επιδιορθώθηκε, η οφειλή επαναϋπολογίστηκε και ο πολίτης έλαβε νέο διορθωτικό λογαριασµό.(Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδική επιστήµονας: Αθηνά Κουτρουµάνη)

Σχόλια