Δύο (2) θέσεις Νομικών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Νομικών με 2ετή σύμβαση (η οποία δύναται μετά τη λήξη της να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επιστημονική εξειδίκευση: • Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Εμπορικού δικαίου ή/και Διοικητικού δικαίου ή • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Εμπορικού δικαίου ή/και Διοικητικού δικαίου και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Αιτήσεις μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018. Δείτε την 28σελιδη Προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια