15 θέσεις Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη Πλήρωσης εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994,όπως ισχύει. Μεταξύ των θέσεων προβλέπονται δεκαπέντε (15) θέσεις Νομικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Επιστημονική εξειδίκευση: - Διδακτορικό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο ή - Μεταπτυχιακός τίτλος στο δημόσιο δίκαιο και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή - Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικά απαιτούμενα προσόντα: • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών (κωδ. 10005) θα συνεκτιμηθεί ειδικότερα η εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.
Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα.
Δείτε την Προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Σχόλια