Θέσεις επιστημόνων για τη Νομική Υποστήριξη σε ερευνητικά έργα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά και άλλα προγράμματά του ή/και υποστήριξη αυτών, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό.
Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες, κατόχους βασικών τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ερευνητικά́ προγράμματα ή/και υποστήριξη αυτών, στα παρακάτω αντικείμενα:
-Λογιστική- Οικονομικά
-Οργάνωση και Διοίκηση
-Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
-Δημόσιες συμβάσεις/Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών
-Νομική υποστήριξη στην υλοποίηση ερευνητικών έργων, σε εργασιακά θέματα και σε διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών
-Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών/Υποστήριξη τεχνικής υπηρεσίας
-Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μεσώ αποστολής e-mail στη διεύθυνση certh@certh.gr
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail, μέχρι την Παρασκευή, 24/11/2017, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Σχόλια