Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης κατόπιν δικαστικής απόφασης

Από αναφορές πολιτών που προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη, διαπιστώθηκε ότι οι ∆ΟΥ δεν εφαρµόζουν τις προβλέψεις των εγκυκλίων ΠΟΛ 1133 και 1147 του 2015, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υποχρεούται σε καταβολή τελών κυκλοφορίας ο ιδιοκτήτης οχήµατος, εφόσον διαπιστωθεί µε δικαστική απόφαση ότι έχει πωλήσει ή διαθέσει το όχηµά του και ο νέος κάτοχος παρέλειψε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της µεταβίβασης και να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του. Ο Συνήγορος, µε έγγραφά του προς τις εµπλεκόµενες ∆.Ο.Υ., την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) και το Υπουργείο Μεταφορών, επεσήµανε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να βαρύνονται µε τέλη κυκλοφορίας επί οχηµάτων, τη φυσική κατοχή των οποίων δεν έχουν, παρά το ότι το γεγονός αυτό έχει κριθεί τελεσίδικα από τα δικαστήρια. Εντέλει, στη 1 Σεπτεµβρίου 2017 η Α.Α.∆.Ε. εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1136, στην οποία προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι µε την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, θα µπορεί ο πωλητής να υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για διαγραφή από τον ΑΦΜ του, των βεβαιωµένων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίµων, από την ηµεροµηνία που, σύµφωνα µε την απόφαση, διαπιστώνεται το γεγονός της πώλησης του οχήµατος στο νέο κάτοχο-αγοραστή, έως τη θέση αυτού σε αναγκαστική ακινησία. Η ∆ΟΥ, κατόπιν φορολογικής ταυτοποίησης του αγοραστή, θα επιβάλλει τα τέλη στον ΑΦΜ του. Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες αυτές που επιλύουν το πρόβληµα σηµαντικού αριθµού πολιτών. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη Ειδική επιστήµονας: Μαρία Καραγεώργου)

Σχόλια