Τέσσερις (4) θέσεις Νομικών Συμβούλων στο Υπουργείο Εξωτερικών

Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο με σχέση έμμισθης εντολής.
Αντικείμενο απασχόλησης: Στελέχωση του αυτοτελούς γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και οι αρμοδιότητες του οποίου είναι αυτές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 16Α του Οργανισμού του Υπουργεί- ου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α' 117), όπως προστέθηκε με τον ν. 4451/2017.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) Νομικών Συμβούλων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210-3681139), αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Σχόλια