Δύο (2) θέσεις Συνεργατών σε Νομικά και Πολιτικά Θέματα της Επιστήμης των Δεδομένων στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OpenAIRE2020 (GA 643410)».Ειδικότητα: Συνεργαζόμενος Ερευνητής σε νομικά και πολιτικά Θέματα της Επιστήμης των Δεδομένων
Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.
Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2017.
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.
Επίσης, το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΟSCPilot - The European Open Science Cloud for Research Pilot Project (GA 739563)». Ειδικότητα: Συνεργαζόμενος Ερευνητής σε νομικά και πολιτικά Θέματα της Επιστήμης των Δεδομένων
Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.
Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2017.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι τις 19/10/2017 και ώρα 17:00.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

Σχόλια