Καταβολή ποσού εξόδων κηδείας σε δικαιούχο, το οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε σε λάθος τραπεζικό λογαριασμό (ΣτΠ)

Πολίτης ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να µεσολαβήσει προκειµένου να της αποδοθούν ποσά που δαπάνησε ως έξοδα κηδείας του πατέρα της και τα οποία εκ παραδροµής πιστώθηκαν σε λάθος τραπεζικό λογαριασµό. Ειδικότερα, µετά το θάνατο του πατέρα της, υπέβαλε αίτηση στο αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειµένου να της αποδοθεί το προβλεπόµενο ποσό εξόδων κηδείας που δικαιούταν σε τραπεζικό λογαριασµό όπου µοναδικός δικαιούχος ήταν η ίδια. 
Οι τεχνικές υπηρεσίες του ΙΚΑ εκ παραδροµής δεν κατέθεσαν τα σχετικά ποσά στον προσωπικό της τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνυόταν στην αίτησή της, αλλά στο λογαριασµό του θανόντα πατέρα της, στον οποίο συνδικαιούχος ήταν και έτερο πρόσωπο, µε αποτέλεσµα όπως υποστηρίζει να µην εισπράξει ποτέ η ίδια τα οφειλόµενα ποσά. Ακολούθησε αλληλογραφία µεταξύ του Συνηγόρου του Πολίτη και του αρµόδιου υποκαταστήµατος ΙΚΑ, της διοίκησης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τοµέα Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) προκειµένου να αναζητηθεί πρόσφορος τρόπος απόδοσης των οφειλόµενων ποσών. 
Από τη σχετική αλληλογραφία διαφαινόταν ότι η λύση που προκρινόταν ήταν η αναζήτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών από τον µη δικαιούχο και στη συνέχεια η απόδοση των οφειλόµενων ποσών στη δικαιούχο. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε πορισµατική επιστολή µε την οποία στην οποία τόνιζε ότι τόσο η υπέρµετρη καθυστέρηση απόδοσης των οφειλόµενων ποσών όσο και η προκρινόµενη λύση συνιστά παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικούµενου καθώς, µε τον τρόπο αυτό, ο ίδιος ο διοικούµενος επωµίζεται τα λάθη και τις παραλείψεις της διοίκησης. 
Επεσήµανε δε, ότι η διοίκηση οφείλει να διορθώσει το λάθος της καταβάλλοντας το οφειλόµενο ποσό στη δικαιούχο, διαδικασία που σε κάθε περίπτωση οφείλει να είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον παραλήπτη των χρηµάτων. 
Η διοίκηση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη και µε οδηγία της προς το υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά, υποστήριξε ότι ταυτόχρονα µε την έκδοση καταλογιστικής απόφασης στον εισπράξαντα, θα πρέπει να εκδοθεί και νέα απόφαση και να αποδοθούν τα χρήµατα στη δικαιούχο. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδική επιστήµονας: Αναστασία Τοπαλίδου)
Δείτε το Έγγραφο ΣτΠ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου