Θέση Δικηγόρου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής στη Νοµική Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστηµίου. ∆ικαίωµα να υποβάλουν υποψηφιότητα έχουν οι ∆ικηγόροι Κέρκυρας µε διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Το αντικείµενο απασχόλησης του ∆ικηγόρου, οι υποχρεώσεις του και η εξέλιξή του καθορίζονται από το Π.∆. 203/2004. Ο ∆ικηγόρος έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και να βρίσκεται στη διάθεση του Πανεπιστηµίου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας και έχουν εφαρµογή σε αυτόν οι διατάξεις του ∆ικηγορικού Κώδικα. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου