Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων Νομικής με πρόγραμμα σπουδών το Ελληνικό Δίκαιο

Με την υπ’αρ. 1755/2017 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώνεται η υπ’ αριθμόν 169/2015 απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, με την οποία ορίζεται ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλου σπουδών νομικής, ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου». Αποτέλεσμα της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ, ήταν τα πτυχία Νομικής της αλλοδαπής (κατά κύριο λόγο των κυπριακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) με σπουδές στο Ελληνικό Δίκαιο να μην αξιολογούνται από τον Οργανισμό.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «η προσβαλλόμενη πράξη δεν εξαντλείται σε ερμηνεία υφιστάμενων κανόνων δικαίου, αλλά θέτει ως κριτήριο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση … να μην έχουν οι τίτλοι σπουδών ως περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο. Το κριτήριο αυτό δεν τίθεται με τις διατάξεις του ν. 3328/2005…, η προσβαλλόμενη πράξη έχει κανονιστικό χαρακτήρα… ο ΔΟΑΤΑΠ, δεν έχει αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων, αλλά τα όργανά του αποφαίνονται ... επί ατομικών περιπτώσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων αλλοδαπής. Συνεπώς... η προσβαλλόμενη πράξη.. κανονιστικού χαρακτήρα, κατά το μέρος που αφορά το κεφάλαιο της «Σπουδές στο ελληνικό δίκαιο» έχει εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση. Πέραν τούτου, η πράξη αυτή είναι παράνομη και γι’ αυτόν τον λόγο ότι το ως άνω περιεχόμενό της αντίκειται στις προεκτεθείσες προϋποθέσεις του ν. 3328/2005 για την ακαδημαϊκή αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών, δια της οποίας (αναγνώρισης) εξάλλου διευκολύνεται η περαιτέρω συμμετοχή στο ελληνικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των κατόχων των τίτλων αυτών και μάλιστα σε γνωστικά αντικείμενα «ελληνικών επιστημών» (όπως είναι λ.χ. το «ελληνικό δίκαιο» ή η «ελληνική φιλολογία»), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τέχνης, επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 πα. 1 του Συντάγματος».

Σχόλια