Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών 2016-2017: Ποιές είναι οι 21 κατευθύνσεις

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών 2017-2018. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις: α) Αστικό Δίκαιο β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές δ) Εταιρείες και Χρηματοδότηση ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός στ) Ναυτικό Δίκαιο ζ) Εργατικό Δίκαιο η) Πολιτική Δικονομία θ) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία ι) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική ια) Δημόσιο Δίκαιο ιβ) Φορολογικό Δίκαιο ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος ιε) Φιλοσοφία Δικαίου ιστ) Ιστορία Δικαίου ιζ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο ιη) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ιθ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών κα) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ’ έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, αλλά, εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην κατεύθυνση που έχει δηλώσει πρώτη. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 45, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), με βάση το ενιαίο έντυπο από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2017, καθημερινά και κατά τις ώρες 10.00-13.00. Οι προφορικές και γραπτές αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια