Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (ΣτΠ)

Μισθωτή εργαζόµενη, ασφαλισµένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) και συγχρόνως δικαιούχος σύνταξης χηρείας από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ανέφερε ότι επί σειρά ετών επιβάλλονταν εισφορές κλάδου παροχών ασθενείας τόσο επί της µισθοδοσίας της όσο και επί της σύνταξης χηρείας. Με αίτησή της ζήτησε τη διακοπή της επιβολής διπλών εισφορών και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε την ανάγκη διεκπεραίωσης των αιτήσεων των ασφαλισµένων εντός της προβλεπόµενης από τον νόµο προθεσµίας (50 ηµέρες σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), προθεσµία που είχε παρέλθει. Ζήτησε επίσης την επιστροφή στην ασφαλισµένη-συνταξιούχο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας από την σύνταξη χηρείας της. Εν τέλει επεστράφησαν στην ασφαλισµένη οι εν λόγω εισφορές της τελευταίας πενταετίας προ της αιτήσεώς της.
Επισηµαίνεται πάντως ότι η υπόθεση αφορούσε εισφορές κλάδου παροχών ασθενείας προ του ν. 4387/2016. Με το άρθρο 44 του εν λόγω νόµου προβλέφθηκε ότι συνταξιούχοι που λαµβάνουν συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές από µισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλµατος ή απασχόλησης, καταβάλλουν την προβλεπόµενη εισφορά κλάδου παροχών ασθενείας τόσο επί της σύνταξης που λαµβάνουν όσο και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του µηναίου εισοδήµατός τους (βλ. και εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/2016). (Βοηθός Συνήγορος: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδική επιστήµονας: Βέρα Π. Θεοφυλάκτου)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr