Εγγραφή τέκνου στη μερίδα δημοτολογίου της μητέρας σύμφωνα με την επιθυμία των γονέων

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από µητέρα ανήλικου σχετικά µε την εγγραφή του παιδιού σε δηµοτολόγιο. Οι γονείς επιθυµούσαν να εγγραφεί το παιδί στη µερίδα της µητέρας για πρακτικούς λόγους: η ίδια ήταν υπάλληλος στον ∆ήµο του οποίου ήταν δηµότισσα, ενώ ο πατέρας ήταν εγγεγραµµένος σε αποµακρυσµένο ∆ήµο και επιπλέον διέµενε στο εξωτερικό. Εάν το παιδί εγγραφόταν στη µερίδα δηµοτολογίου της µητέρας, θα ήταν πιο εύκολη η συναλλαγή µε τον ∆ήµο για έγγραφα που αφορούν το παιδί. 
Οι γονείς δήλωσαν στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης την επιθυµία τους, αλλά η δήλωση δεν έγινε δεκτή, µε τον ισχυρισµό ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από το νόµο, οπότε το παιδί γράφτηκε στη δηµοτολογική µερίδα του πατέρα. Ωστόσο, οι γονείς συνέχισαν να διερευνούν τις δυνατότητες που δίνει ο νόµος και πληροφορήθηκαν ότι θα µπορούσαν να µεταβάλουν την αρχική καταχώρηση µε νεώτερη δήλωσή τους. Όταν το επιχείρησαν, πληροφορήθηκαν από το ίδιο Ληξιαρχείο ότι είχε παρέλθει το διάστηµα των δέκα ηµερών, εντός του οποίου οι γονείς οφείλουν να προσδιορίσουν τον ∆ήµο του οποίου θα ήταν δηµότης το τέκνο. 
Ο Συνήγορος πιθανολόγησε ισχυρά ότι οι γονείς πράγµατι εξ αρχής δήλωσαν τον ∆ήµο στον οποίο επιθυµούσαν να γραφτεί το παιδί τους, αλλά το Ληξιαρχείο από παραδροµή, οφειλόµενη στον ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, αρνήθηκε την επιθυµητή και σύµφωνη µε το νόµο καταχώρηση. Οπότε, ζήτησε από το Ληξιαρχείο να ανακαλέσει την σιωπηρή απόρριψη του αιτήµατος των γονέων και να καταχωρίσει το τέκνο στην δηµοτολογκή µερίδα της µητέρας, διότι η απώλεια της δεκαήµερης προθεσµίας φαινόταν ότι δεν µπορούσε να αποδοθεί σε ευθύνη των διοικουµένων, αλλά στην αρχική άρνηση της υπηρεσίας. To αίτηµα του Συνηγόρου δεν έγινε αρχικά δεκτό. 
Ο Συνήγορος ζήτησε τότε την παρέµβαση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής, αναγνωρίζοντας ότι µε βάση την κοινή πείρα δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο παραδροµής κι ότι η ανταπόκριση στο επίµαχο αίτηµα δεν θα έθιγε τις αυξηµένες απαιτήσεις ασφάλειας δικαίου, που συνδέονται µε την τήρηση ληξιαρχικών και δηµοτολογικών αρχείων. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί γράφτηκε τελικά στη δηµοτολογική µερίδα που προσδιόρισαν από κοινού οι γονείς του. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδικός επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη).

Σχόλια