Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4474/2017 με φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4474/2017 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.". Στο νόμο μεταξύ άλλων προβλέπονται:
-Η Ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
- Η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων (άρθρο 30) 
- Τροποποιήσεις στον Κώδικά Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων σχετικά με την έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κ.λπ. και ορίζονται, κατά περίπτωση, οι αντίστοιχες κυρώσεις. (άρθρο 12)
- Τροποποιήσεις σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ: Χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και Φ.Α.Π. εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.(άρθρο 13). (taxheaven.gr)
Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια