Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
Το α’ μέρος του νόμου αφορά στην επιλογη Διευθυντων Σχολικων Μοναδων και Ε.Κ., ενώ στο άρθρο 5 του νόμου προβλέπονται Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών.
Όπως αναφέρεται, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, εκ των μελών των κατηγοριών α’ έως δ’, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει μεταξύ άλλων ένας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και εμπειρία στο δημόσιο τομέα και σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, με τα αυτά προσόντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σχόλια