Θέση Νομικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης νομικού (βαθμοί AD 7 έως AD 9) στη Νομική Υπηρεσία (Προεδρία) και να καταρτίσει πίνακα επιτυχόντων για μελλοντική πρόσληψη, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της.
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομικές συμβουλές και υποστήριξη στο Συνέδριο για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα προνόμια του οργάνου, νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και ζητήματα που άπτονται του προσωπικού και της διοίκησης. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί επίσης το όργανο ενώπιον της δικαιοσύνης, ιδίως δε ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια