Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθμ. 41756/2017 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ, με την εντολή του άρθρου 927 ΚΠολΔ, ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.
Δείτε το πλήρες κείμενο της Απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια