Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του Οργανισμού της ΠΑΜΘ, Δικηγόρου εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια