Απαγόρευση καπνίσματος εντός των Δικαστικών Μεγάρων και επιβολή προστίμων

Μεταξύ άλλων και στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας έχει αποσταλεί η υπ’αρ. 10790/13.3.2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών, στην οποία καθορίζονται λεπτομέρειες για την απαγόρευση του καπνίσματος και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα μεταξύ άλλων και σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ.). Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση από τα μέλη τους εντός των Δικαστικών Μεγάρων της απαγόρευσης του καπνίσματος και την ενημέρωση τους σχετικά με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όχι μόνο στους παραβάτες-καπνιστές αλλά και στους υπευθύνους εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου