Διαγραφή Αλλοδαπών με δικαστικές απελάσεις από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 4000/4/32-ν΄ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών», διαγράφονται μεταξύ άλλων αυτοδικαίως από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.): α. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη παρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης. Στην περίπτωση που σε βάρος των αλλοδαπών είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση περισσότερες αποφάσεις που επέβαλαν ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μία απόφαση. β. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή φυλάκισης, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α΄ 42). Δείτε την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια