Ανακοίνωση του Εφετείου Αθηνών για το Διαγωνισμό των Δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2017

Το Εφετείο Αθηνών ενημερώνει σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για τον Διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2017 (για ασκούµενους δικηγόρους που θα έχουν συµπληρώσει άσκηση µέχρι τις 14-5-2017).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εφετείου, οι αιτήσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές από 24 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2017 στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14), Γραφείο: 1322 - 7ος όροφος, Τηλέφωνο: 210-6404837, Ώρες: 10:00 - 14:00.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής έγγραφα:
1. Αίτηση συµµετοχής (βλ. συνηµµένο υπόδειγµα) µε µεγαρόσηµο 3€
2. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνηµµένο υπόδειγµα)
3. Πιστοποιητικό συµπλήρωσης άσκησης από το ∆ικηγορικό Σύλλογο
4. Αντίγραφο πτυχίου θεωρηµένο από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή από δικηγόρο ή πρωτότυπο
5. Απλή φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. ∆ιπλότυπο είσπραξης 65 €

Σχόλια