Δώδεκα (12) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 40) προσκαλεί όσες/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, (περίοδος Μαϊου - Νοεµβρίου 2017) να υποβάλουν την αίτησή τους από 3-4-2017 ως και την 18/4/2017. Επικουρικά, τους ήδη υπηρετούντες στο Τ.Π. & ∆ανείων ασκούµενους ∆ικηγόρους να υποβάλουν αίτηση εξάµηνης παράτασης της άσκησής τους - εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης τους - η οποία θα ληφθεί υπόψη µόνο στην περίπτωση που εµφανισθεί µικρότερος αριθµός υποψηφίων από τις προβλεπόµενες θέσεις. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων ορίζονται σε (10) δέκα, και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα Καταστήµατα του Τ.Π. και ∆ανείων στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη σε δύο (2) δηλαδή από (1) µία σε κάθε Κατάστηµα. Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ

Σχόλια