Συμβάσεις Έργου για Δικηγόρους/Νομικούς σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προτίθενται να προχωρήσουν σε σύναψη συμβάσεων έργου με
Δικηγόρους/Νομικούς με αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι:
-Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής.
-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.
-Τριετής εμπειρία στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.
-Δυνατότητα φυσικής παρουσίας τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα κατά το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epekad.s@mou.gr με τη σήμανση για τη θέση νομικού. 

Σχόλια