Τροποποίηση διατάξεων για τις Αναβολές στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια

Με την υπ αρ. 970/139/14.3.2017 Τροπολογία με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής της συζήτησης σε δίκες ενώπιον διοικητικών, πολιτικών δικαστηρίων και ΣτΕ» που
κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα πλαίσια σχεδίου νόμου του Υπ. Οικονομικών (Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ κλπ) προβλέπονται αλλαγές στις διατάξεις για τα ένσημα αναβολής στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας και στο π.δ.18/1989. 
Πλέον ορίζεται ρητά ότι το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο. Επίσης προβλέπεται ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήματος αναβολής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν.4446/2016 υποθέσεις. Τέλος, με την τροπολογία προβλέπεται απαλλαγή του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ από την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, που εισπράττεται υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ. Δείτε την τροπολογία εδώ

Σχόλια