Ένα (1) άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εναλλακτικές στρατηγικές για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού με την ταυτόχρονη προαγωγή της ταυτότητας της Μεσογείου – ALTER ECO», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30.04.2019 ημερομηνία λήξης του έργου και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τα ακόλουθα: 
Αντικείμενο του έργου είναι η διοικητική και οικονομική διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης του ερευνητικού έργου, η συγγραφή αναφορών με βάση τις υποδείξεις του Επικεφαλής Εταίρου και τον οδηγό του Προγράμματος, η διατύπωση προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης του έργου και η τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια επιλεγμένων εκδηλώσεων του έργου. Μεταξύ άλλων απαιτείται Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών ή Νομικών Επιστημών ή Τμήματος Μαθηματικών ή Τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Κτίριο Δ’, 8ος όροφος, τκ 54124), έως τις 10/04/2017 και ώρα 14:00. Δείτε την Προκήρυξη και την Αίτηση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά