Δικηγόρος στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, παρ' Αρείω Πάγω στο Δήμο Αθηναίων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική
υποστήριξη των εργασιακών θεμάτων του Δήμου Αθηναίων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Αθηναίων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στην έδρα του Δήμου Αθηναίων (Νομική Διεύθυνση - Λιοσίων αρ. 22, Αθήνα) εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Αθηναίων. Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Δήμο Αθηναίων, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Μονίμου Προσωπικού, Ταχ Δ/νση: Λιοσίων 22 - 104 38 ΑΘΗΝΑ, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια