Φορολογικός έλεγχος- Παραγραφή- Συμπληρωματικά στοιχεία (ΔΕφΑθ)

1) ΔEφΑθ  3820/2016, 3821/2016 (1ο Τριμελές): Οι ένδικες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, που αφορούν τις χρήσεις 2000-2007 και έκτακτης εισφοράς για τη χρήση 2007, εκδόθηκαν στις 11-5-2015 και κοινοποιήθηκαν στην
προσφεύγουσα στις 13-5-2015, δηλαδή, μετά τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής αυτών, που έληγε, στις 31-12-2008, 31-12-2008, 31-12-2009, 31-12-2010, 31- 12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013 και 31-12-2013 αντίστοιχα. Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ημεδαπές τράπεζες ευρίσκονταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου ή, τουλάχιστον, ο φορολογικός έλεγχος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω στοιχεία δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής.
2) ΔEφΑθ 2912/2016 (4ο Τριμελές): Συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις διενέργειας επανελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.2 του ν.2238/1994, διότι μετά την περαίωση της υπόθεσης οικ. έτους 2003 (χρήση 2002) ως προς τη φορολογία εισοδήματος της προσφεύγουσας, περιήλθαν στο ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. νέα στοιχεία, ήτοι το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων των προσφευγόντων, με πλήρη ανάλυση ανά τράπεζα, λογαριασμό, ημερομηνία, ποσό συναλλαγής και αιτιολογία, τα οποία η αρμόδια φορολογική αρχή δεν είχε υπόψη της κατά το χρόνο που η σχετική υπόθεση περαιώθηκε οριστικά (έτος 2005), εφόσον προέκυψαν μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου των προσφευγόντων και αφορούσαν εισόδημα που δεν είχε περιληφθεί στην πράξη περαίωσης. (adjustice.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Ioannis είπε…
Λυπηρό ! Διαβάστε δύο ευθέως αντίθετες αποφάσεις για να κατανοήσετε ότι Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ μας !