Θέση Δικηγόρου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΣΟΔΑ ΠΜΣ "Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική»,
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Καΐση, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες δικηγόρο - νομικό (φυσικό- ά/νομικό-ά πρόσωπο/α) που πληροί/ούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν Δικηγόροι - φυσικά πρόσωπα και Δικηγορικές Εταιρίες. Στην περίπτωση των δικηγορικών εταιριών στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα προβεί η Δικηγορική Εταιρία και τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα Δικηγόρο- εταίρο που θα υποδειχθεί, η υποψηφιότητα του οποίου και θα αξιολογηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και της δικηγορικής εταιρείας, με τη ρητή αναφορά ότι υπεύθυνος θα είναι τόσο ο Δικηγόρος - εταίρος προσωπικά, η υποψηφιότητα του οποίου αξιολογήθηκε, όσο και η δικηγορική εταιρεία.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23.12.2016 και ώρα 14:30. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια