Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Οκτώ (8) θέσεις Δικηγόρων στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή οκτώ (8) θέσεων Νομικών Συνεργατών (εμμίσθων δικηγόρων) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (εφεξής: «η Υπηρεσία») με πάγια
αντιμισθία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 Νόμου 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αποδοχές των Νομικών Συνεργατών καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’). Η αξιολόγηση και επιλογή των 8 Νομικών Συνεργατών θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή. Υποβολή αιτήσεων έως την 30η/1/2017 ημέρα Δευτέρα. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...