Πρόστιμα σε δύο τράπεζες και μια εταιρία για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της Κύπρου επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Συνοπτικά οι αποφάσεις:
-Επιβολή διοικητικού προστίμου €250.000 στην Alpha Bank Cyprus Ltd για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προς καταναλωτές.
-Απόφαση εναντίον της Bank of Cyprus Ltd για ύπαρξη καταχρηστικών συμβατικών ρητρών σε συμβάσεις στεγαστικού δανείου με καταναλωτές.
-Επιβολή διοικητικού προστίμου €60.000 στην Aelius Developers Ltd για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προς καταναλωτές.
Ειδικότερα:
-Επιβολή διοικητικού προστίμου €250.000 στην Alpha Bank Cyprus Ltd:
Πρόκειται για αυτεπάγγελτη έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με πρακτικές της τράπεζας σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές. Από την έρευνα η Υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου, οι οποίες συνίστανται στις ακόλουθες πρακτικές:
Παράλειψη ενημέρωσης ή ελλιπής ενημέρωση καταναλωτών που λαμβάνουν δάνεια σε ξένο νόμισμα για τους κινδύνους τέτοιων δανείων,
Ασάφεια συμβατικών όρων σχετικά με την εκταμίευση του δανείου, τις επιβαρύνσεις του δανειολήπτη και τη μεταβολή αυτών, την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, την επιβάρυνση του καταναλωτή με χρεώσεις, έξοδα και δαπάνες,
Εφαρμογή χρεώσεων για ενημέρωση καταναλωτών ύψους 5€ ανά e-mail και 50€ ανά ταχυδρομική επιστολή,
Συμπερίληψη δήλωσης στις καταστάσεις λογαριασμού που αποστέλλονται στους καταναλωτές ότι τεκμαίρεται η ορθότητα των χρεώσεων του λογαριασμού, σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν τις αμφισβητήσει εντός 14 ημερών από τη λήψη τους,
Χρήση συμβατικού όρου με τον οποίο ο καταναλωτής φέρεται να βεβαιώνει ότι η δανειακή σύμβαση είναι απολύτως σύννομη,
Χρήση συμβατικού όρου με τον οποίο ορίζονται ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών τα δικαστήρια της Κύπρου, στις περιπτώσεις που η δανειακή σύμβαση έχει συναφθεί με κατοίκους κρατών-μελών της ΕΕ, πλην της Δανίας.
Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία:
επέβαλε στην Alpha Bank Cyprus Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €250.000, και
διέταξε την τράπεζα να τερματίσει τις παραβάσεις που συνεχίζονται και να αποφύγει την επανάληψή τους στο μέλλον.
-Απόφαση εναντίον της Bank of Cyprus Ltd για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες:
Η υπόθεση αφορά σε παράπονο που υποβλήθηκε από καταναλωτές, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι έλαβαν από την τράπεζα στεγαστικά δάνεια των οποίων οι συμβάσεις περιέχουν καταχρηστικούς όρους.
Μετά από εξέταση, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας αποφάσισε βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο, ότι συγκεκριμένοι όροι της σύμβασης είναι καταχρηστικοί.
-Επιβολή διοικητικού προστίμου €60.000 στην Aelius Developers Ltd:
Πρόκειται για έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής παραπόνου από καταναλωτές εναντίον της εταιρείας ανάπτυξης γης και υποδομών Aelius Developers Ltd, σε σχέση με την πώληση ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία στους παραπονούμενους.
Οι παραπονούμενοι ισχυρίζονταν ότι κατά την υπογραφή σύμβασης για αγοραπωλησία ακινήτου, δεν ενημερώθηκαν για την έκταση της προϋπάρχουσας υποθήκης επ’ αυτού, μολονότι γνώριζαν την ύπαρξη της, ούτε για τις συνέπειες της σε σχέση με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στα ονόματα τους. Επιπλέον ισχυρίζονταν ότι ο πωλητής κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, δεν είχε τις απαραίτητες άδειες από τις κρατικές αρχές για ανέγερση του ακινήτου, δηλαδή πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.
Από την έρευνα η Υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου και επέβαλε στην Aelius Developers Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €60.000. (πηγή: mcit.gov.cy)
Όλες οι προαναφερόμενες αποφάσεις, παρατίθενται αυτούσιες εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr