Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών (εγκύκλιος)

Με την ΠΟΛ 1161/2016 του Υπ.Οικονομικών παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών. Όπως ανέφερε η προηγούμενη ΠΟΛ, οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να ικανοποιούν υποβαλλόμενα σχετικά αιτήματα δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και να προβαίνουν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου
ποσού των αποδοχών τους (των εν ενεργεία και των συνταξιούχων.) Το τυχόν  αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής. Όπως διευκρινίζεται με τη νέα ΠΟΛ, με τον όρο ακαθάριστες αποδοχές (των εν ενεργεία και των συνταξιούχων) νοούνται οι μεικτές αποδοχές που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την ιδιότητά τους ως δικαστικών λειτουργών. Eπίσης διευκρινίζεται ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επί του προαναφερόμενου ποσοστού 25%.
Προκειμένου να διενεργηθεί η ως άνω νέα εκκαθάριση για τα εισοδήματα των ετών 2013, 2014 και 2015, οι δικαιούχοι δικαστικοί λειτουργοί (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) θα πρέπει προηγουμένως να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις. Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια