Αλλαγή ονόματος προσώπου που έχει την ιθαγένεια δύο κρατών μελών

Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται να αποφανθεί* σχετικά με ζήτημα που αφορά την ιθαγένεια της Ένωσης σε σχέση με το επώνυμο. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είχε ως νομικό πλαίσιο τα άρθρα 18 και 21 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, με το ερώτημα που υπέβαλε το Amtsgericht Wuppertal
(δικαστήριο της περιφέρειας του Wuppertal, Γερμανία) καλείται το Δικαστήριο να εξετάσει αν είναι δυνατόν να μην αναγνωριστεί η αλλαγή ονόματος Γερμανού υπηκόου που έχει και τη ρουμανική ιθαγένεια, η οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως από τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές.
Ιστορικό: Ο Mircea Florian Freitag γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1986 στη Ρουμανία με το επώνυμο Pavel. Είναι τέκνο της Angela Freitag και του Vica Pavel, Ρουμάνων υπηκόων.Μετά το διαζύγιο των γονέων του αιτούντος της κύριας δίκης, η μητέρα του, Angela Freitag, συνήψε γάμο με Γερμανό υπήκοο φέροντα το επώνυμο Freitag. Στις 21 Μαΐου 1997, ο τελευταίος υιοθέτησε τον αιτούντα της κύριας δίκης, ο οποίος απέκτησε έτσι και τη γερμανική ιθαγένεια και φέρει έκτοτε το επώνυμο Freitag.
Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου του Brasov (Ρουμανία) της 9ης Ιουλίου 2013, το επώνυμο του αιτούντος της κύριας δίκης, μετά από αίτησή του, άλλαξε και πάλι σε Pavel. Κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η διαδικασία αλλαγής ονόματος στη Ρουμανία, ο αιτών της κύριας δίκης είχε τη συνήθη διαμονή του στη Γερμανία.Στη συνέχεια, ο αιτών της κύριας δίκης απευθύνθηκε στο ληξιαρχείο του Wuppertal προσκομίζοντας το νέο ρουμανικό διαβατήριό του, το οποίο είχε εκδοθεί με το όνομα Pavel, και ζήτησε να αναγνωριστεί η αλλαγή ονόματος και από το γερμανικό δίκαιο και να συμπληρωθεί αναλόγως η αφορώσα τον ίδιο εγγραφή στο μητρώο γεννήσεων.
Το ληξιαρχείο του Wuppertal και η κατώτερη εποπτεύουσα αρχή του ληξιαρχείου, διατηρώντας αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα καταχωρίσεως μεταγενέστερης πράξεως στο μητρώο γεννήσεων, έφεραν την υπόθεση ενώπιον του Amtsgericht Wuppertal (δικαστήριο της περιφέρειας του Wuppertal).Κατά το αιτούν δικαστήριο, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η οικεία διάταξη του γερμανικού δικαίου για την επίλυση της διαφοράς, δηλαδή το άρθρο 48 EGBGB, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη θέτει ως προϋπόθεση του δικαιώματος επιλογής ονόματος που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, το εν λόγω όνομα να έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια συνήθους διαμονής σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, προϋπόθεση που δεν πληρούται εν προκειμένω. Πράγματι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ονόματος στη Ρουμανία, ο Μ. F. Freitag είχε τη συνήθη διαμονή του στη Γερμανία.
Σύμφωνα με την πρόταση του Εισαγγελέα του ΔΕΕ, δεν αντιβαίνει στο άρθρο 21 ΣΛΕΕ η άρνηση των αρχών κράτους μέλους να αναγνωρίσουν αλλαγή ονόματος βάσει διατάξεως του εθνικού δικαίου που προβλέπει το δικαίωμα επιλογής ονόματος που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος υπό την προϋπόθεση το όνομα αυτό να έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια συνήθους διαμονής στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, εφόσον, αφενός, άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου επιτρέπουν στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση αλλαγής ονόματος σε άλλη αρχή και, αφετέρου, οι διατάξεις αυτές δεν καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει το άρθρο 21 ΣΛΕΕ. Δείτε το πλήρες κείμενο της πρότασης εδώ
--------------------------------------
* ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ MACIEJ SZPUNAR της 24ης Νοεμβρίου 2016 -Υπόθεση C‑541/15-Mircea Florian Freitag

Σχόλια