Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη

Προκήρυξη για την πλήρωση: α) Μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, µε σχέση έµµισθης εντολής και πάγια µηνιαία αντιµισθία β) Μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ’ Εφέταις µε σχέση έµµισθης εντολής και πάγια µηνιαία αντιµισθία στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη,
κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ειδικών θέσεων στο ∆ήµο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και θα ακολουθούν την υπηρεσιακή εξέλιξη που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Αντικείµενο της απασχόλησης τους θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη καθώς και των εκάστοτε Νοµικών Προσώπων του και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. Αιτήσεις σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµέρων, που αρχίζει από την εποµένη από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στην εφηµερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» που εκδίδεται στον Πειραιά, έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια