Μεταπώληση αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μεταχειρισμένου σε νέο αγοραστή (ΔΕΕ)

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-166/15 Aleksandrs Ranks και Jurijs Vasiļevičs. Ο αρχικός αγοραστής αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο συνοδεύεται από άδεια απεριόριστης χρήσεως δύναται να μεταπωλήσει το εν λόγω αντίγραφο και την άδειά του ως μεταχειρισμένα σε νέο αγοραστή. Αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία ο πρωτότυπος υλικός φορέας του αντιγράφου που είχε παραδοθεί στον αρχικό αγοραστή έχει υποστεί φθορά, έχει καταστραφεί ή έχει απολεσθεί, ο εν λόγω αρχικός αγοραστής δεν
δύναται να παραδώσει στον νέο αγοραστή το εφεδρικό αντίγραφό του του εν λόγω προγράμματος άνευ αδείας του φορέα του δικαιώματος του δημιουργού.
Το Δικαστήριο κρίνει ότι από τον κανόνα της αναλώσεως του δικαιώματος διανομής συνάγεται ότι o φορέας του δικαιώματος του δημιουργού επί προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (εν προκειμένω η Microsoft) ο οποίος πώλησε εντός της Ένωσης το αντίγραφο του εν λόγω προγράμματος επί υλικού φορέα (όπως CD-ROM ή DVD-ROM) συνοδευόμενο από άδεια απεριόριστης χρήσεως του προγράμματος δεν δύναται πλέον να εναντιωθεί στις περαιτέρω μεταπωλήσεις του αντιγράφου από τον αρχικό αγοραστή ή τους διαδοχικούς αγοραστές, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη συμβατικών ρητρών που απαγορεύουν οιαδήποτε περαιτέρω μεταβίβαση. Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια