Στο ΣτΕ θα κριθεί η συνταγματικότητα διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα υπηρεσιών του Υπ. Υγείας

Το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας προς το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την εισαγωγή σε πρότυπη δίκη σύμφωνα με το Ν. 3900/2010 της   εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε εταιρία παροχής υπηρεσιών φύλαξης και στρέφεται κατά της σιωπηρής απορρίψεως της προδικαστικής προσφυγής της κατά της από 19.5.2016 προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική». Με την πρόσκληση αυτή κλήθηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), φυσικά πρόσωπα που έχουν απασχοληθεί ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της μονάδας «Ο Ευαγγελισμός» του ως άνω Γενικού Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο 97 του ν.4368/2016, «για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Σχόλια