Προδικαστικά ερωτήματα για την πράξη επιβολής προστίμου για μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού

To ΣτΕ καλείται να απαντήσει στα εξής προδικαστικά ερωτήματα μετά την υπ’αρ. 293/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου: «α) Εάν η διάταξη του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας [ΦΕΚ Β΄ 2062/13] έχει εκδοθεί εντός των ορίων της παρασχεθείσας με το άρθρο 24 παρ. 4 και 5 του ν. 3996/2011 νομοθετικής
εξουσιοδότησης και εάν, σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις είναι ειδικές και ορισμένες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, β) Εάν (σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα) η πρόβλεψη στο άρθρο 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίμου, ύψους 10.549,44 ευρώ, για την παράβαση της μη αναγραφής κάθε εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας.». Δικάσιμος έχει οριστεί η 24η Ιανουαρίου 2017, ώρα 9.30 π.μ.

Σχόλια